Fizetési megoldás
Hírlevél

Vásárlási feltételek

ÁSZF

 

Duna Medical Center Kft

WEBOLDAL ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

 

A Duna Medical Center Kft. (cégjegyzékszáma: Cg.01-09-191967, székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. fszt., adószáma: 24963145-2-43, telefon: +36 1 7907050, fax: +36 1 700 2317, e-mail: info@dunamedical.com, weboldal: www.dunamedicalcenter.org, illetve www.dunamedical.com tárhelyszolgáltató: Blueray Digital Kft. székhelye:1141 Budapest, Gödöllői utca 139. fszt 1. telefonszáma: +36703808369 e-mail címe: horvath.richard@blueray.hu) (Szolgáltató) által üzemeltetett www.dunamedical.org weboldalon (a Weboldal) elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője, ügyfele, Megrendelője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. (A Szolgáltató, Felhasználó a továbbiakban egyenként: Fél, együttesen: Felek)

 

 1. A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért (Ptk. 6:152. §) való felelősségen túlmenően nem felel a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.
 2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói (Felhasználó) által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.
 3. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 4. A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni.
 5. A Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más internetes oldalakra vezetnek, ezeknek az oldalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 6. A Felhasználó elfogadja tekintettel az internet globális jellegére, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.
 7. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak.

  Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 8. A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 9. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 10. A jelen használati feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve jelen használati feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 11. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a www.dunamedicalcenter.org és www.dunamedical.com domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
 12. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Felhasználó a Weboldalt, illetve a Szolgáltatást csak rendeltetésszerűen használhatja, ennek során nem használhat olyan automatikus rendszert, robotot, vagy informatikai, szoftveres megoldást, melynek célja adatgyűjtés, nagyobb adatmennyiség kinyerése.

A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a www.dunamedicalcenter.org erre a célra szolgáló felületén jelentet meg. 

 

 

Duna Medical Center Kft

VÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSCSOMAG igénylésére, illetve megvásárlására vonatkozóan ügyfelek részére

 

melynek alapján a Duna Medical Center Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. fszt.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-191967; adószáma: 24963145-2-43; képviselik: Bartók János és Volskyi Vitalii ügyvezetők együttesen), mint egészségügyi magánellátást nyújtó, nem közfinanszírozású egészségügyi szolgáltató (Szolgáltató) szolgáltatási díj ellenében a www.dunamedicalcenter.org oldalon feltüntetett egészségügyi szolgáltatáscsomagokat (Szolgáltatáscsomag) ajánlja fel megvételre az azt megrendelő ügyfél (Ügyfél) részére.

 

Az egészségügyi szolgáltatáscsomagok igénybevételére, illetve megvásárlására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek megtalálhatók a Duna Medical Center honlapján (www.dunamedicalcenter.org).módon.ezt a

 

Az egészségügyi szolgáltatáscsomagok igénybevételére, illetve megvásárlására vonatkozó általános szerződési feltételek a Duna Medical Center által nyújtott, az alábbiakban megnevezett egészségügyi szolgáltatáscsomagokra terjednek ki:

 

Kék Duna kártya, Alap női-férfi szűrőcsomag, Prémium női-férfi szűrőcsomag, Exkluzív női-férfi szűrőcsomag, diabétesz gondozási csomag, obezitológiai csomagok, távkonzultáció, receptfelírás.

Az egészségügyi szolgáltatáscsomagok igénybevételére, illetve megvásárlására vonatkozó vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltétel a fentiekben nevesített egészségügyi szolgáltatáscsomagok vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza (továbbiakban: VÁSZF) és jelen rendelkezések mellett, a jelen pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó a szolgáltatás jellegéből adódó speciális feltételeket tartalmazó általános rész képezi a háttérszabályait továbbiakban: ÁSZF) A jelen VÁSZF és annak egyéb  mellékletei az ÁSZF alaprészének szerves és elválaszthatatlan részét képezik, ezért az ÁSZF, mint törzsrész, a VÁSZF, mint különös rész és a mellékletek csak együttesen alkalmazandóak. A VÁSZF-ben és a mellékletekben nem szabályozottak vonatkozásában az ÁSZF törzsrészében (főszövegében) foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak. A mellékletek nem módosítják az ÁSZF törzsrészében (főszövegében foglaltakat).

 

Az egészségügyi szolgáltatáscsomag igénybevételére vonatkozó szerződésre (Szerződés) az Ügyfél, mint Megrendelő (Megrendelő) külön írásbeli megállapodása hiányában a jelen VÁSZF az irányadó. Az Ügyfél a regisztrációval ismeri el, hogy a VÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az alábbi fogalmak a jelen VÁSZF-ben a következő jelentéssel bírnak:

– dunamedicalcenter.org: a Szolgáltató által fenntartott honlap;

Értesítés: minden olyan, elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küldött értesítés (például: e-mail, sms, mobil értesítés, web értesítés stb.), amely általános és tematikus információt tartalmaz a korábban vásárolt Szolgáltatáscsomagokhoz hasonló, vagy azokat kiegészítő Szolgáltatáscsomagokról; egyéb ajánlatokról és promóciókról; illetve piac- és közvélemény kutatások eredményeiről;

– Felhasználó: az a természetes- vagy jogi személyt, aki a dunamedicalcenter.org oldal tartalmához hozzáfér;

– Fogyasztó: a fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje;

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a Szolgáltató (az üzemeltető) által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a dunamedical.org oldalt érintő változásokról/újdonságokról, a www.dunamedicalcenter.org-n megjelenített Szolgáltatáscsomagokról és/vagy a Szolgáltató által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt;

– Kosár: A Megrendelő/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Megrendelő/Felhasználó elhelyezheti azokat a Szolgáltatáscsomagokat, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában, vagy egy későbbi időpontban. Amennyiben a Kosárba helyezett Szolgáltatáscsomagokat Megrendelő/Felhasználó a kosárba helyezés időpontjában nem kívánja megrendelni, azokat figyelemmel kísérheti a Szolgáltatótól kapott Értesítéseknek köszönhetően;

Kosárérték: egy Megrendelésben a Szolgáltatótól megrendelni kívánt Szolgáltatáscsomagok vételárának összege, csökkentve az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően a Szolgáltató részére fizetendő végösszeg;

– Megrendelés: a Megrendelő Weboldalon található egy vagy több Szolgáltatáscsomag vonatkozásában írásbeli vételi ajánlatot tesz a Szolgáltatónak;

– Megrendelő: az az Ügyfél, aki a webshop.dunamedicalcenter.org aloldalon a regisztráción keresztül megrendelést adott le, mint  Páciens vagy hozzátartozó/munkavállaló Páciens részére;

Páciens - egészségügyi ellátást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy [Eütv. 3. § a) pontja];

– Saját fiók: az Ügyfél a dunamedicalcenter.org oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával. Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a dunamedicalcenter.org -on, a Szolgáltató az Ügyfél részére, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre;

Szerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között a Weboldalon megjelenített Szolgáltatáscsomagok értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen VÁSZF-ben foglaltak szerint, a Szolgáltató és a Megrendelő egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve elsősorban: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek;

– Szolgáltató: aki a dunamedicalcenter.org weboldalon a saját egészségügyi szolgáltatási csomagjait, mint termékeket eladásra kínálja;

– Szolgáltatáscsomag(ok): minden, a Weboldalon feltüntetett, a Szolgáltató által megvételre kínált egészségügyi szolgáltatáscsoport, amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja. A Szolgáltatáscsomagok a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat tartalmazzák a részletes leírás szerint. A Szolgáltatáscsomagok adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, azok illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltatáscsomagok vonatkozásában megjelölt árak bruttó árak (a hatályos jogszabályok alapján az értékesítésük adómentes);

– Tartalom: (i) minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető; (ii) minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet a Szolgáltató a Megrendelőnek elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;

– Ügyfél az a Felhasználó, aki a webshop.dunamedicalcenter.org aldomain oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal a Szolgáltató üzemeltető Általános Felhasználási Feltételeit;

– Webshop: a www.dunamedicalcenter.org  weboldalon és aloldalai alatt található online kereskedelmi felület.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot.

A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a dunamedicalcenter.org és annak aldomainjeinek használatából kizárni. A szolgáltatás igénybevételének egyéb korlátai: A Szolgáltató az Európai Unió területén be nem jegyzett jogi személy Felhasználóval csak a felek egyező akarata esetén köt Szerződést.

A Szolgáltató jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a dunamedical.org használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélésszerűen használja a dunamedicalcenter.org platformot, illetve annak a szolgáltatásait.

BÖNGÉSZÉS

1.1. A Webshop az egészségügyi szolgáltatáscsomagok bemutatási, és online megrendelési lehetőségét biztosítja a Felhasználók részére. A Webshopban bárki böngészhet regisztráció nélkül. A Szolgáltatáscsomagok a Webshopban egyenként találhatóak meg. A Szolgáltatáscsomag listáról a részletes leírás a Szolgáltatáscsomag nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt Szolgáltatáscsomag részletes leírásáról, áráról.

A Webshopban lehetőség van kulcsszó alapján Szolgáltatáscsomagot keresni. A keresési feltételeknek megfelelő Szolgáltatáscsomag találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

MEGRENDELÉS

2.1. Szolgáltatáscsomag kiválasztása

A kiválasztott Szolgáltatáscsomag a „Kosár” gomb segítségével helyezhető a „Kosárba”, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Megrendelő a „Kosár” tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja és/vagy törölheti a „Kosár” tartalmát, a „Kosárban” szereplő egyes tételeket. A „Kosár” ürítése gomb segítségével lehetőség van a „Kosár” teljes kiürítésére is. A megvásárolni kívánt Szolgáltatáscsomagok „Kosárba” helyezése után a Megrendelő a „Tovább a Pénztárhoz” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot, vagy a „Vásárlás Folytatása” gomb megnyomása után további Szolgáltatáscsomagokat rakhat a „Kosárba”.

2.2. Regisztráció, belépés

2.2.1. A Megrendelő a Szolgáltatáscsomagot belépéssel, vagy regisztrációval tudja megvásárolni.

2.2.2. A belépés előzetes regisztrációhoz kötött.

2.2.3. A regisztrációkor az alábbi adatokat szükséges a Megrendelőnek megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím, számlázási cím, (jogi személy esetén) adószám. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül felhasználónév és jelszó megadása is szükséges.

2.2.4 A sikeres regisztrációról a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap, és a honlapon is tájékozódhat. A Megrendelő a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Társaságtól. A belépési adatok titokban tartásáért a Megrendelő felelős. A Megrendelő felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Társaságnak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a Webshopban új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Megrendelő korábban már regisztrált, a megrendelési folyamat a felhasználónevének és jelszavának megadásával folytatható.

A www.dunamedicalcenter.org weboldalon keresztül az Ügyfél/Megrendelő elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Szolgáltatáscsomag(ok)at a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a kiválasztott Szolgáltatáscsomag darabszámát, a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Szolgáltatáscsomag(ok) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

2.3. Fizetési és szállítási mód kiválasztása

2.3.1. A Megrendelő a Szolgáltatáscsomagok kiválasztását követően kiválasztja a számára megfelelő fizetési módot. A Megrendelőnek bankkártyás fizetésre van lehetősége. A Megrendelő egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Szolgáltatáscsomagokat, azok árát és mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a módosítás ikon segítségével javíthat a megadott adatokon.

2.3.2. A Megrendelő jelen VÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően véglegesítheti a megrendelését.

2.3.3. A Megrendelés véglegesítésével a Megrendelő kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.

2.3.4. Ha a Megrendelő mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesíti és elküldi megrendelését. A megrendelés Megrendelő általi elküldése a Megrendelő részéről tett ajánlattételnek minősül. A megrendelésről a Webshop kosár felületén, honlapon a Webshop fiókon, illetve e-mailben kap automatikus visszaigazolást 24 órán belül, melyen egyedi rendelésszám kerül feltüntetésre.

2.3.5. A Megrendelő a megrendelés elküldése után (pl.: az automatikus visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Társaság felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Megrendelő a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani. A Webshopba nem szükséges bejelentkezni a Szolgáltatáscsomagok árának megtekintéséhez, illetve a Szolgáltatáscsomagok kosárba helyezéséhez.

2.3.6. A megrendelt Szolgáltatáscsomagok vételárát a Megrendelő bankkártyás fizetés útján teljesítheti. Kosár tartalma belépés után elmenthető későbbi vásárláshoz.

2.3.7. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató e-mail útján megkapja a Megrendelő által leadott megrendelést és a Szolgáltatáscsomag vételára maradéktalanul jóváírásra kerül a Szolgáltató bankszámláján.

A Megrendelés leadása után a Megrendelőhöz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű.

2.3.8. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés) esetében a Szolgáltató nem felel a Megrendelőnél felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Megrendelő által választott fizetési módtól, vagy a Megrendelő kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Megrendelő felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

2.3.9. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfél által leadott Megrendelést indokolás nélkül elutasítsa. A Szolgáltató jogosult továbbá arra, hogy a Megrendelésben szereplő Szolgáltatáscsomagok mennyiségéből – a kapacitástól függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Megrendelőt e-mailen értesíti. Ilyen esetben a Szolgáltató a Megrendelő által már kifizetett, azonban a Szolgáltató által vissza nem igazolt Szolgáltatáscsomagok vételárát a Megrendelő részére visszatéríti.

2.3.10. A Szolgáltató a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

Ha a Megrendelő a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Megrendelő által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

2.3.11. A Szolgáltató – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Megrendelő Megrendelését, az alábbi esetekben:

– amennyiben a Megrendelő online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;

– amennyiben a Megrendelő online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

– ha Megrendelő által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

2.3.12. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

BIZONYLATOK

3.1. A Weboldalon szereplő Szolgáltatáscsomagok ára forintban értendő bruttó összeg (adómentes értékesítés).

3.2. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve.

3.3 A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Szolgáltatáscsomagok vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Szolgáltató – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Szolgáltatáscsomagokról. A Megrendelő felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására.

3.4 A Szolgáltató az értékesített Szolgáltatáscsomag(ok)ról számlát bocsájt a Megrendelő rendelkezésére, melyet az ÜgyfélSaját fiókban megadott e-mail címére küld ki.

3.6. Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az ezekből eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali tevékenységért a Saját fiók tulajdonosa felel, a Szolgáltató e-tekintetben felelősségét kizárja.

FELMONDÁS

4.1. A fogyasztónak minősülő Megrendelőnek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződést felmondani az alábbiakban rögzítettek szerint.

Kormányrendelet alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelőt felmondási jog illeti meg. A Megrendelő ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja

4.2. A Megrendelő elállási jogát vagy a jelen VÁSZF 1. számú mellékletét képező minta kitöltésével vagy felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatának (a továbbiakban együttesen: Felmondási Nyilatkozat) megtételével és azok egyikének a Szolgáltatónak történő visszajuttatásával gyakorolja. A Megrendelő Felmondási Nyilatkozatát a Szolgáltató (i) székhelyére/levelezési címére postai úton, vagy (ii) email címére elektronikus úton, elektronikus levél útján köteles megküldeni. A Megrendelő felmondási joga akkor minősül határidőben gyakoroltnak, ha a Megrendelő Felmondási Nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja/elküldi. Amennyiben a Megrendelő több Szolgáltatáscsomagot rendelt meg és az egyes Szolgáltatáscsomagok átadása/átvétele eltérő időpontokban történik, úgy az elállásra nyitva álló határidő az utoljára szolgáltatott Szolgáltatáscsomag átadásának/átvételének napjától kezdődik.

4.2.1. A Megrendelő a szolgáltatási szerződést a szerződés megkötésének napjától, a szolgáltatásnyújtás megkezdésének napjáig is felmondhatja.

4.2.2. A Megrendelő felmondása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő Felmondási Nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által megfizetett vételárat.

4.2.3. A visszatérítés során a Szolgáltató a Megrendelő által alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul. Utóbbi visszatérítési mód alkalmazásából a Megrendelőt többletköltség nem terheli.

4.3. A Megrendelő a Szerződés felmondási jogát nem gyakorolhatja abban az esetekben, ha a Szolgáltató a Szolgáltatáscsomagokhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatás teljesítését a fogyasztónak minősülő Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztónak minősülő Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti

FELELŐSSÉG

5.1. A Szolgáltató felel azért, hogy a Szolgáltatáscsomagok leírása a valóságnak megfelelő.

AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

6.1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Megrendelőnek a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Megrendelő a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a Szolgáltatónak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Megrendelő a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.

6.2. Az Ügyfél kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval a Szolgáltató megadott elérhetőségein keresztül.

6.3. Amennyiben egy adott internethálózatról a Szolgáltató megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Megrendelők számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.

6.4. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Szolgáltatáscsomagok leírására használt információ nem jelenti a Szolgáltató ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Megrendelő részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Megrendelő által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Szolgáltató szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy – amennyiben létezik ilyen – a Tartalom átküldését lebonyolító üzemeltető alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.

6.5. A Szolgáltató a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Megrendelő előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Megrendelő beleegyezéséhez nem kötött. A Szolgáltató azonban ezen esetekben is felel a Megrendelővel kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

SZELLEMI TULAJDON

7.1. A Tartalom a jelen VÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten a Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

7.2. A Felhasználó/ Ügyfél/Megrendelő a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen VÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Megrendelő – a Szolgáltató kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

7.3. Bármely Tartalom, amelyhez a Felhasználónak/Ügyfélnek/Megrendelőnek hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen VÁSZF hatálya alá tartozik.

TITOKTARTÁS

8.1. A Megrendelő/Ügyfél által a Szolgáltatónak szolgáltatott bármely jellegű információt a Szolgáltató bizalmasan kezeli, azt csak jelen VÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

8.2. A Megrendelő/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére a Szolgáltató előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

8.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Megrendelő információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja a Szolgáltatónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Megrendelő egyetért azzal, hogy a Szolgáltató szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

10.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:

https://www.dunamedicalcenter.org

10.2.    A Weboldal, illetve a Webshop nem kezel egészségügyi adatokat.

COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA

11.1. A Weboldal sütiket használ, a Szolgáltató sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.dunamedicalenter.org

VIS MAIOR

12.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, elháríthatatlan külső ok és/vagy olyan, a Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi Szolgáltató számára a jelen VÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A Szerződés szempontjából elháríthatatlan külső oknak, vis maiornak számít, és nem tartozik sem a Szolgáltató, sem a Megrendelő felelősségi körébe:

▪ az erőhatalom (pl. földrengés, árvíz, háború, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés),

▪ a károsult elháríthatatlan külső közrehatása,

▪ harmadik személy elháríthatatlan külső cselekménye,

▪ más külső erő erőhatalomnak nem minősülő, de elháríthatatlan hatása.

12.2. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

12.3.Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

13.1. A Szolgáltató a jelen VÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelők teljes elégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek a szolgáltatási szerződéssel vagy annak teljesítésével összefüggésben bármilyen panasza merül fel, úgy azt az VÁSZF-ben meghatározott elérhetőségeken és módokon keresztül közölheti a Szolgáltató felé. A Szolgáltató a beérkező panaszt a beérkezéstől számított 7 napon belül, vagy ha ez az idő aránytalanul kevés akkor írásbeli indoklás mellett 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről, vagy annak elutasítása esetén a jogorvoslati lehetőségekről a Megrendelőt a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja.

13.2. A Megrendelő a panaszát a „Panaszbejelentés” formanyomtatványon terjesztheti elő, vagy postai úton a Duna Medical Centernek címzett levélben, továbbá a panasz@dunamedicalcenter.com címre írt elektronikus levélben (e-mail)

13.3. A Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

13.4. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást. Az egyszerűbb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a Budapesti Békéltető Testület megjelölése eljáró hatóságként.

13.5. A Megrendelő (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulhat.

13.6. A Szolgáltató és az Ügyfelek/Megrendelők közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik, vagy, amennyiben ez nem lehetséges, a vitás ügyeket megoldás céljából a Felek bírósághoz fordulhatnak, aminek illetékességét a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján az fogyasztó lakóhelye határozza meg.

13.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldalak Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. A Szolgáltató rögzíti, hogy a jelen VÁSZF esetleges módosításáról és a módosuló rendelkezésekről a honlapján értesítést tesz közzé, egyben ezzel egyidejűleg, ugyanazon a helyen hozzáférhetővé teszi az egységes szerkezetű VÁSZF-et. A Szolgáltató rögzíti, hogy a módosított rendelkezések valamennyi Megrendelőre kötelezőek és irányadóak.

 

Melléklet:

 1. melléklet
 2. melléklet
 3. melléklet

 

 

1. melléklet:

Felmondási nyilatkozat

a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerint

A Duna Medical Center Kft. (cégjegyzékszáma: Cg.01-09-191967, székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. fszt., adószáma: 24963145-2-43, telefon: +36 1 7907050, fax: +36 1 700 2317, e-mail: info@dunamedical.com, weboldal: www.dunamedicalcenter.org, illetve www.dunamedical.com, a webshop.dunamedicalcenter.org üzemeletetője részére.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatások/ termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja:

A szerződő neve:

A szerződő címe:

A szerződő (vagy képviselőjének) aláírása:

Kelt:

 

2. melléklet

Panaszbejelentés formanyomtatvány       

Bejelentő neve, elérhetősége (telefon, email):

Szolgáltatás időpontja és megnevezése:

Panasz részletezése:

 

 

3. melléklet

Duna Medical Center Kft

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS igénybevételére vonatkozóan ügyfelek részére

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a Duna Medical Center Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. fszt.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-191967; adószáma: 24963145-2-43; képviselik: Bartók János és Volskyi Vitalii ügyvezetők együttesen), mint egészségügyi magánellátást nyújtó, nem közfinanszírozású egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által az egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan tett, és a Megrendelő hozzátartozó/harmadik személy által meghatározott egészségügyi ellátást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy(ek) [Eütv. 3. § a) pontja] („Páciens”) által elfogadott ajánlatokra, a részükre nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra, illetve szerződéscsomagokra, valamint a Szolgáltató és a Páciens (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra, kivéve Felek eltérő írásbeli megállapodása esetén.

 

Duna Medical Center Szakrendelő és Sebészeti Központ

Ügyvezető igazgatók: Gurney Anita és Volskyi Vitalii ügyvezető igazgatók

Szakmai Igazgató: Dr. Hartman Gábor

Működtető: Duna Medical Center Kft.

Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. (fszt.,1. és 7-8. emelet 

Telefon: +36 1 790 7070

Email: info@dunamedical.com 

Web: www.dunamedicalcenter.org

 

1.2. A Felek között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó minden – akár írásban, akár szóban, ráutaló magatartással létrejött - egyedi szolgáltatási szerződés (Szolgáltatási Szerződés) esetében háttérszabályként a jelen ÁSZF alkalmazandó.

 

Amennyiben az egyedi Szolgáltatási Szerződés írásba foglalásra nem kerül, úgy a Felek között a jogviszony a Páciens Szolgáltatónál történő első megjelenéskor aláírása kerülő hozzájáruló nyilatkozat (Hozzájáruló nyilatkozat dátuma.

 

1.3. A Páciens az írásba foglalt egyedi Szolgáltatási Szerződés aláírásával, illetve a Hozzájáruló nyilatkozat aláírásával elismeri, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy a Páciens jelen ÁSZF tartalmát megismerhesse, továbbá a Szerződés aláírásával az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.4. A Szolgáltató rögzíti, hogy a jelen ÁSZF esetleges módosításáról és a módosuló rendelkezésekről a honlapján értesítést tesz közzé, egyben ezzel egyidejűleg, ugyanazon a helyen hozzáférhetővé teszi az egységes szerkezetű ÁSZF-et. A Szolgáltató rögzíti, hogy a módosított rendelkezések valamennyi Páciensre, illetőleg részükre tejesített valamennyi jövőbeni egészségügyi szolgáltatásra kötelezőek és irányadóak. 

1.5. Amennyiben a Szolgáltató és a Páciens között létrejött Szolgáltatási Szerződés és egyéb megállapodás eltérően nem rendelkezik, úgy a Felek a Szolgáltatási Szerződést határozott, a Páciens által kiválasztott egészségügyi szolgáltatás Szolgáltató által történő megkezdésétől a teljesítéséig terjedő időre kötik, amely időtartam alatt a megrendelt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a mindenkor érvényes és hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók, az egyedi Szolgáltatási Szerződésben foglalt eltérésekkel.

1.6. Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel jelen ÁSZF-ben rögzített egészségügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi feltételnek, rendelkezik érvényes és hatályos működési engedéllyel. A Szolgáltató nevében és részéről nyújtott személyek, valamint a Személyes közreműködők szerepelnek az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásában, rendelkezik a szolgáltatás nyújtására vonatkozó megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel.

1.7. Egészségügyi szolgáltatás nyújtása tolmács közreműködésével: A Szolgáltató azon Páciensek esetében, akik a magyar nyelv ismeretének hiányában nem tudják igénybe venni a szolgáltatásokat, elsősorban a Páciens köteles tolmácsról gondoskodni. Előzetes egyeztetést követően lehetőség van a Szolgáltató által meghatározott nyelvek tekintetében biztosított hivatalos tolmács igénybevételére is. A tolmácsolás magyar, illetve angol nyelvről (a tolmács és Szolgáltató közötti

kommunikációnak megfelelően) történik a választott nyelvre, illetve a választott nyelvről magyar, illetve angol nyelvre.

1.8. Szolgáltatót Páciens vonatkozásában szerződéskötési vagy szerződés fenntartási kötelezettség nem terheli.

 

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS

 

2.1. A Szolgáltató szolgáltatásait a Páciens egyéni elhatározása, saját döntése alapján, illetőleg törvényes képviselője vagy – meghatározott esetekben - munkáltatója döntése alapján veszi igénybe.

2.2. A Felek Szolgáltatási Szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános és különös szabályai, az egészségügyi törvény rendelkezései, az egyéb jogszabályok, a szakmai irányelvek irányadók. Ezek hiányában a módszertani útmutatóban közzétett szabályok, szakmai irányelvek alkalmazandók, módszertani útmutatók hiányában pedig a széles körben elfogadott - szakirodalomban is közzétett -szakmai követelmények az irányadók.

2.3. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével a Páciens tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Páciens által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató közreműködőket is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire bízott tevékenységet saját maga látta volna el.

2.4. A szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás után lehetséges, kivéve a műtéti, invazív beavatkozásokon átesett Pácienseket érintő  - 0-24 ügyeleti ellátást.

2.5. Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan a Szolgáltató forgalma nem egyenletes, melyet Páciens tudomásul vesz.

2.6. A Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső minden olyan külső körülmény, elháríthatatlan külső ok, mely a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható, és aminek az elkerülése a Szolgáltató részéről nem volt

elvárható, és negatívan befolyásolja(hatja) jelen szerződés teljesítését, vis maiornak számít:

▪ és nem tartozik sem a Szolgáltató, sem a Páciens felelősségi körébe:

▪ az erőhatalom (pl. földrengés, árvíz, háború, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés),

▪ a károsult elháríthatatlan külső közrehatása,

▪ harmadik személy elháríthatatlan külső cselekménye,

▪ más külső erő erőhatalomnak nem minősülő, de elháríthatatlan hatás.

A Vis Maior Szolgáltató részéről nem eredményez  szerződésszegést, és nem ad alapot kártérítési igény benyújtására a Páciensnek.

2.7. Amennyiben a 2.6. pontban megfogalmazott körülmény bekövetkezik, a Szolgáltató kárenyhítésre köteles, és ebben a körben az alábbiakat ajánlja fel:

 

 1. a) a tervezett műtéti beavatkozás későbbi napra történő elhalasztását (amennyiben a halasztás a Páciens egészségét, testi épségét, életét nem veszélyezteti),
 2. b) alacsonyabb komfortfokozatú (a műtői traktusban lévő) szobában történő elhelyezést követően plusz 1 éjszaka biztosítását a családi szobák egyikében,
 3. c) természetbeni juttatással (egészségügyi szolgáltatással) kompenzálja a Pácienst.

 

2.8. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott egészségügyi, illetve kényelmi szolgáltatást vagy szolgáltatásokat az ott meghatározott feltételekkel – a mindenkori szakmai és jogi szabályok megtartása mellett – nyújtja, amelyekért a Páciens a Szolgáltató részére a Szolgáltató honlapján tájékoztató jelleggel, illetve teljeskörűen  a recepción megtalálható mindenkor hatályos Árjegyzéken feltüntetett ellenértéket fizeti meg. A műtétek árának meghatározása egyéni árajánlat megadásával történik. A hivatalos Árjegyzék ezért tájékoztató jellegű, mely az egyes műtéti típusok kiinduló árát tartalmazza.

2.9. Páciens a Szolgáltatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy minden orvosi beavatkozásnak,

kezelésnek van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért az orvos nem tehető felelőssé, a betegnek kell viselnie. Az egyes Páciensnél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet.

2.10. A Szolgáltató vállalja, hogy a műtétet, illetve bármely invazív beavatkozást az igénybe vevő Pácienseink részére a fenti egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban személyes és nem emelt díjas telefonos ügyeletet működtet, mely nem helyettesíti az orvossal történt személyes konzultációt.

 

Ügyeleti idő: Hétfőtől-péntekig  8.00-20.00 ig az (1) 790 7070-es telefonszámon, az ezen kívül eső időszakban  a+36 30 995 57 23-as mobil számon.

 

3. AZ ELLÁTÁS FOLYMATA

 

3.1. Általános információk

 

 1. a) Szakrendelő (fszt., I. és VII. emelet) nyitvatartási idő: Hétfőtől – péntekig 8.00 - 20.00 óráig
 2. b) Sebészeti Központ (VIII. emelet) nyitvatartási idő: Hétfőtől – vasárnapig 0.00 - 24.00 óráig (az osztály telítettségének függvényében)

 

3.2. Elérhetőségek:

 

 1. a) Rendelő recepció (fszt., I. és VII. emelet) +36 (1)7907070 
 2. b) Sebészeti központ (VIII. emelet) +36 1 7907070
 3. c) Ügyelet +36 30 995 57 23
 4. d) Honlap: https://dunamedicalcenter.org

 

3.3. Időpontfoglalás, bejelentkezés, Szolgáltatási szerződés megkötése

 

 1. a) Időpont-egyeztetés kizárólag nyitvatartási időben lehetséges, személyesen, telefonon és online úton. Az időpontfoglalás a Szolgáltató szóbeli, vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé.

  A Szolgáltató jelen ÁSZF-be foglaltan is tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatóval folytatott telefonbeszélgetéseket a Szolgáltató minőségbiztosítási, és a Szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok rögzítése céljából rögzíti.
 2. b) Figyelemmel arra, hogy a betegellátás az orvosi rendelőkben/műtőkben folyamatos, ezért az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat késés a betegvizsgálat/műtét megkezdésében. A Páciens a később kezdődő orvosi vizsgálat/beavatkozás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.
 3. c) Az időpontfoglalás alkalmával a Szolgáltató tájékoztatást ad a Megrendelő/Páciens részére az időpont foglalás következményeiről (a vizsgálati időpont lemondásának szabályairól).
 4. d) Amennyiben a Páciens az előre egyeztetett időponthoz képest késve jelenik meg a rendelőben, és a késedelem nem haladja meg a 10 percet, a Szolgáltató elvégzi az egyeztetett orvosi vizsgálatot a rendelés folyamán. Amennyiben a Páciens késedelme meghaladja a 10 percet, a Szolgáltató az adott napon tervezett orvosi vizsgálatok rendjének függvényében felajánlja a Páciensnek új időpont egyeztetését, vagy a vizsgálat adott napon, későbbi időpontban való elvégzését. A Páciens egyik esetben sem tarthat igényt semmilyen kártérítésre.
 5. d) Minden új megjelenés alkalmával, új időpont foglalása szükséges, kivéve a sürgősségi ellátást.
 6. e) A Páciens regisztrációja, adatainak rögzítése, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, szerződés kitöltése és aláírása a Szolgáltató Recepcióján (Szakrendelő, Sebészeti Központ) történik.
 7. f) A Páciens a műtéti, illetve egyéb invazív beavatkozások igénybevételét megelőzően köteles az egyedi árjajánlatot írásban elfogadni, és aláírásával ellátni. Ennek hiányában a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg. Az ambuláns szolgáltatások igénybevételének további feltétele az Bejelentkezési Adatlap kitöltése és aláírással való ellátása.

  A Szolgáltatási Szerződés aláírásának a hiányában is érvényes megrendelésnek minősül a Megrendelő/Páciens részéről minden olyan szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozat, amely arra irányul, hogy a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatást nyújtson a Páciens részére.

  Ennek megfelelően a Megrendelő részéről megrendelésnek minősül többek között:
  - telefonon, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, online az informatikai rendszerén keresztül vagy írásban/e-mail útján történő időpontfoglalás meghatározott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozóan
  - az egészségügyi szolgáltatás tényleges igénybevétele,
  - az egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában előleg fizetése a Szolgáltató részére.

 8. g) A Szolgáltatási Szerződést a Páciens vagy a törvényes képviselője jogosult aláírni.
 9. h) A Szolgáltatási Szerződés elektronikus úton történő elfogadásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez a Szolgáltató közreműködőket is igénybe vehet, akiknek tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató ezen általa megvásárolt szolgáltatásokat részben vagy egészben is értékesítheti változatlan formában, illetve tartalommal a Páciens részére, amely szolgáltatások értékesítése – a Szolgáltató döntésétől függően - történhet változatlan (azaz beszerzési) áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult – növelt, vagy csökkentett - áron (közvetített szolgáltatás).
 10. i) Az egészségügyi szolgáltatáscsomagok megkötésére külön időpont egyeztetés szükséges.
 11. j) A műtéti beavatkozásokat megelőzően írásosegyeztetésre kerül sor a Pácienssel, mely kiterjed többek között az érkezés és távozás várható időpontjára, a Páciens teendőire (étel és italfogyasztás utolsó időpontjára, műtéti előkészületekre), az ellátás tartalmára. 
 12. k) A Páciens és hozzátartozói kötelesek az egészségügyi ellátások szolgáltatásának rendjét (házirendjét) betartani.
 13. l) A Szolgáltató a Kórházi ellátások esetén a Páciens egészségi állapotáról anamnézis (kórelőzmény) adatlapot vesz fel, továbbá az általa végzett egészségügyi beavatkozásokról és ellátásokról egészségügyi dokumentációt vezet.
 14. m) Az ambuláns ellátások esetén a Páciens vizsgálatairól, a beavatkozásokról elektronikus ambuláns adatlapot vezet, mely dokumentumokat a vonatkozó jogszabályok szerint betegdokumentációként kezel.
 15. n) távkonzultáció külön díjazás ellenében vehető igénybe, előzetes megfizetéssel, a következő feltételekkel:

 • a távkonzultáció nem helyettesíti a személyes orvos-páciens találkozást
 • távkonzultáció során rész-vizsgálat történik, az orvos a Páciens által rendelkezésre bocsátott adatokra és egészségügyi dokumentációkra alapozva hozza meg javaslatát
 • a Szolgáltató részére elküldött egészségügyi adatok hitelességéért és teljes körűségéért (bármilyen visszatartott adat vagy egészségügyi dokumentáció miatt az orvos a vélemény kialakításánál megtévesztésbe kerülhet) a Páciens kizárólagos felelősséggel tartozik
 • a Páciens kizárólagos felelőssége a dokumentációk eljuttatása a Szolgáltató részére
 • Páciens hozzájárul egészségügyi adatai kezeléséhez hozzájárulok a távkonzultáció során
 • A távkonzultáció szolgáltatás során a Szolgáltató felelőssége a kialakított orvosi vélemény/javaslat megfogalmazásáig tart, az abban leírtak/elmondottak betartásáért és az elmaradásból eredő egészségi állapotban bekövetkezett változásért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

3.4. Az egyedi Szolgáltatási Szerződés határozott időre jön létre.

3.5. Megrendelés, lemondás:

 

Amennyiben a Páciens az előre foglalt időpontot az ellátás tervezett időpontját legalább 1 munkanappal megelőzően írásban (info@dunamedical.org), vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatain (online illetve telefonon) nem mondja le Szolgáltató 5.000,- Ft, azaz ..ötezer Forint rendelkezésre állási díjat jogosult igényelni és kiszámlázni a Megrendelő/Páciens, amely összeget a Megrendelő/Páciens köteles készpénzben, vagy átutalással megfizetni a levelezési címére kiküldött díjbekérő kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Amennyiben a Páciens a szolgáltatás megrendelésétől az előleg megfizetését követően, de még az egészségügyi szolgáltatás tényleges nyújtása, illetőleg igénybe vétele előtt eláll, a már kifizetett előleg a Szolgáltatót bánatpénz címén illeti megami a műtéti csomag díjának 20%-val (húsz százalékával) megegyező mértékű. A bánatpénzt a Szolgáltató jogosult a már  kifizetett előleg összegből levonni. A Szolgáltató az előleg fennmaradó összegét kötelesek 15 (tizenöt) napon belül a Páciensnek visszautalni.

A korábban megrendelt bármely külső szolgáltató által nyújtott vizsgálat lemondására a Megrendelő/Páciens legkésőbb a vizsgálatot megelőző munkanapig reggel 9.00 óráig jogosult, ezt követően a Szolgáltató a lemondást nem tudja elfogadni. Amennyiben a Páciens a megrendelt vizsgálatra bármilyen oknál fogva mégsem tud elmenni és azt előzetesen nem mondja le, akkor a vizsgálat teljes összegét köteles a Megrendelő/Páciens megtéríteni a megrendeléssel kapcsolatos előkészületek, szervezési munkák, anyagköltségek kompenzálásaként.

 

3.6 Az egyedi Szolgáltatási Szerződés megszűnésének/megszüntetésének esetei:

 

Az egyedi Szolgáltatási Szerződés megszűnik az alábbi esetek bármelyikének bekövetkeztével:

- a Felek közös megegyezésével,

- a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,

- a Szolgáltató működési engedélyének a visszavonása esetén,

- rendes felmondással,

- azonnali hatályú felmondással,

- a szerződés teljesítésével

- a Páciens halálával

 

A Páciens jogosult bármikor azonnali hatállyal felmondani a Szolgáltatási Szerződést, azonban helytállni köteles a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségeiért (így – többek között -  a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások ellenértékét köteles megtéríteni).

 

3.7 Az egyedi Szolgáltatási Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható és a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat is írásban kötelesek megtenni, kivéve azokat az eseteket, ahol akár jogszabály, akár a jelen ÁSZF szóbeli jognyilatkozat megtételét is lehetővé teszi.

 

4. A PÁCIENSEK JOGAI

 

I. Önrendelkezési jog

 

4.1. A Pácienst megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében a Páciens szabadon döntheti el, hogy

kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A Páciens döntése nem érinti azonban a Páciens díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg a megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

4.2. A Páciensnek joga van, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a Páciens megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. A Páciens ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja, kivéve, ha a törvény eltérően rendelkezik.

4.3. Felek megállapodnak abban, hogy az előzetesen elvégzett orvosi vizsgálatok, az átadott betegdokumentáció és/ vagy a számla Páciens részéről történő aláírása jelen értelmezés szerint a beleegyezés megadásának tekintendő.

4.4. A Páciens a megállapított diagnózissal, illetőleg javasolt terápiával, valamint fekvőbeteg-gyógyintézetből történő tervezett elbocsátásával, vagy más egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalásával kapcsolatban saját költségére a Szolgáltató előzetes értesítése mellett kezdeményezheti más, a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló orvos által történő vizsgálatát.

4.5. Cselekvőképes Páciens - ha az Egészségügyi törvény (továbbiakban Eütv.) eltérően nem rendelkezik - közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy - írásképtelensége esetén - két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal

 1. a) megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit az Eütv. 13. § alapján tájékoztatni kell,
 2. b) az a) pontban meghatározott személy megjelölésével vagy a nélkül az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve az Eütv. 13. § szerinti tájékoztatásból.

 

4.6. Amennyiben a Páciens cselekvőképtelen és nincs az előbbi bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a gyakorlására az Eütv. 16. § (2) bekezdésében megjelölt sorrendben az ott megjelölt személyek jogosultak.

4.7. A Páciens beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások - ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is - egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

4.8. A Páciens beavatkozásokba történő beleegyezését vélelmezni kell, ha egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és

 

 1. a) a fentiek szerint a beleegyezés jogának a gyakorlására az Páciens által megnevezett személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;
 2. b) invazív beavatkozások esetén akkor, ha az előbbi, vagy az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna és a beavatkozás késedelmes elvégzése az Páciens egészségi állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.

 

4.9. Írásbeli vagy két tanú jelenlétében tett szóbeli vagy más módon megtett beleegyezése hiányában a Szolgáltató a Szerződés tárgyát képező vizsgálatot, illetve a beavatkozást nem kezdi meg. A beleegyezés bármikor visszavonható.

 

Abban az esetben, ha a beleegyezését a Páciens a Szerződésben elismert általános tájékoztatás ellenére alapos ok nélkül nem adja meg, illetve alapos ok nélkül visszavonja:

 

 1. a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,
 2. a Szolgáltató jogosult a megkötött szerződéstől elállni,
 3. c) a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért.

 

4.10. A Páciens bármikor jogosult az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének a félbeszakítására, azonban ekkor

 

 1. a) a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,
 2. b) a Szolgáltató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele félbeszakítása nélkül is bekövetkeztek volna.

 

4.11. A fekvőbeteg-ellátást is magában foglaló egészségügyi szolgáltatás nyújtása esetén a Páciensnek joga van arra, hogy a Klinikát bármikor – saját felelősségére - elhagyja, azonban ha erre a Klinikáról történő elbocsátást megelőzően, illetve a nélkül kerül sor,

 

 1. a) a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 2. b) a Páciens írásban vállalja a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért.

 

4.12. A 4.11. pont rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha a Páciens

 1. a) a Szolgáltató által vállalt, illetve előírt kontrollvizsgálaton nem jelenik meg,
 2. b) az igénybe vett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben felmerült szövődménnyel kapcsolatban a Szolgáltatót haladéktalanul, illetve akadályoztatása esetén az akadály elhárulta után haladéktalanul nem tájékoztatja, vagy a Szolgáltató által a szövődmény kezelésére felajánlott beavatkozást, vagy a diagnózis felállításához szükséges vizsgálatot visszautasítja, ahhoz nem adja a beleegyezését.

 

II. Kapcsolattartási jog

 

4.13. A Páciens az Eütv. által biztosított kapcsolattartási jogát a Szolgáltatónál meglévő feltételektől függően, betegtársai jogainak a tiszteletben tartásával, és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.

4.14. A Páciens megtilthatja, hogy az ellátás, a (gyógy)kezelésének a tényét, vagy az ellátásával, (gyógy)kezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják, kivéve, ha az az Eütv. vagy egyéb jogszabály másként rendelkezik.

 

III. Ellátás visszautasításának joga

 

4.15. A cselekvőképes Pácienst megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.

4.16. A Páciens minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek.

4.17. Az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására és annak részletszabályaira, illetőleg a

cselekvőképes személy későbbi esetleges cselekvőképtelensége esetére tett nyilatkozataira és azok tartalmára az Eütv. rendelkezései az irányadóak.

 

IV. Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

 

4.18. A Szolgáltató a Páciensről, személyi adatairól, az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott kórelőzményi adatokról, a megrendelt szolgáltatásokról, az elvégzett beavatkozásokról elektronikus és papíralapú egészségügyi dokumentációt vezet.

4.19. A Páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat, továbbá joga van ahhoz, hogy azokról tájékoztatást kérjen a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.

4.20. Az egészségügyi dokumentációval a Szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a Páciens rendelkezik.

4.21. A Páciens jogosult az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot készíteni, vagy másolatot kapni.

4.22. Páciens jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az általa meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen. A Páciensnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek

adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges, vagy teljes megismeréséből. A Páciensnek ezen nyilatkozatáról köteles a Szolgáltatót a Szolgáltatási Szerződés megkötésekor írásban tájékoztatni, és azt részére írásban átadni.

4.23. A Páciens egészségügyi ellátásának befejezését követően csak a beteg által adott teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, és arról való másolat készítésére. A Páciensnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. A Páciensnek ezen nyilatkozatáról köteles a Szolgáltatót a Szolgáltatási szerződés megkötésekor írásban tájékoztatni, és azt részére írásban átadni.

4.24. Az érintett személy egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt törvény elrendeli, vagy ezt mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.

 

V. Tájékoztatáshoz való jog

 

4.25. Páciens kijelenti, hogy a Szerződés aláírását megelőzően a Szerződés tárgyát képző egészségügyi ellátással kapcsolatban

 1. a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,
 2. b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
 3. c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól,
 4. d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,
 5. e) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
 6. f) az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,
 7. g) a további ellátásokról,
 8. h) a javasolt életmódról, valamint
 9. i) a vizsgálatok és beavatkozások tekintetében fennálló döntési tájékoztatásban részesült, olyan formában, amelyet megértett, az ellátással és a fentiekkel kapcsolatban feltett kérdéseire választ kapott, ennek alapján az ellátással kapcsolatos körülményeket szabadon mérlegelve döntött a Szerződés megkötése, és az egészségügyi ellátás igénybevétele mellett.

 

4.26. A Szolgáltató a Pácienst az őt megillető betegjogokról, valamint azok érvényesíthetőségéről a Szolgáltató honlapján megtalálható Betegjogi Tájékoztatóban tájékoztatja.

4.27. Szolgáltató a vállalt egészségügyi ellátást a jogi, szakmai és etikai szabályok megtartásával, a Páciens

egészségügyi és egyéb érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a szerződés kifejezett rendelkezése hiányában – nem vállal kötelezettséget. Szolgáltató tájékoztatja Pácienst, Páciens pedig tudomásul veszi, hogy az egészségügyi ellátást a Páciens által a rendelkezésére bocsátott, valamint a jogszabályok és szakmai szabályok által megkövetelt vizsgálatokból nyert információk alapján nyújtja. A Szolgáltató nem vállal felelőssége a Páciens által elhallgatott információk ismeretében megelőzhető, illetve a Pácienssel veleszületett, örökletes vagy egyéb olyan nem ismert betegségből eredő szövődményekért, amelyek diagnosztizálására csak jogszabály vagy szakmai szabály által elő

nem írt vizsgálattal lett volna lehetőség.

 

VII. Orvosválasztás

 

4.28. Páciensnek jogában áll a Szolgáltatóval jogviszonyban álló szakorvost választani. Szolgáltató biztosítja, hogy elsődlegesen a választott orvos végezze el a beavatkozást, amíg a Páciens kifejezett kérése más orvos választására nem irányul. Szolgáltató a választott orvos távollétében, akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodik.

4.29. Figyelemmel a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott orvosok által végzett tevékenységre, és annak jellegére a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben (pl. sürgős műtét, betegség) a Páciens által választott orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Páciens rendelkezésére álljon és őt ellássa. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy a választott orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Pácienssel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Páciens által megadott elérhetőségek valamelyike útján, és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen - a választott orvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni, illetőleg hogy ezen helyettesítő személyt a Páciens elfogadja-e. Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét a

Páciens nem fogadja el, a Felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Páciens a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem jogosult, arra igényt nem tarthat.

4.30. A választott orvosnak az orvosválasztással való egyetértéséről a Páciens köteles gondoskodni, az ennek

elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, továbbá a Páciens köteles ezzel összefüggésben a felmerült, indokolt és a Szolgáltató által igazolt költségek megfizetésére.

 

5. A PÁCIENS KÖTELEZETTSÉGEI

 

5.1. A Páciens a saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szerződés tárgyát képező egészségügyi ellátás sikerét veszélyeztetné. Az ilyen magatartásokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.2. A Páciens ellátása alatt a Szolgáltató egészségügyi intézmény területén köteles tartózkodni minden olyan

magatartástól és tevékenységtől, amely a társadalmilag elfogadható kockázati szinten felül, köztudottan mások egészségét veszélyezteti. E rendelkezés súlyos vagy ismételt megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a már teljesített szolgáltatások ellenértékét, valamint az ebből eredő kárát a Pácienssel szemben érvényesíteni.

5.3. A Páciens az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató házi- és működési rendjét, és egyéb nyilvános szabályzatait.

5.4. A Páciens – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:

 

 1. a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
 2. b) tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
 3. c) fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
 4. d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
 5. e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
 6. f) tiszteletben tartani más betegek, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyban álló dolgozók jogait.

 

5.5. A jelen 5. pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén

 

 1. a) a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,
 2. b) súlyos vagy ismételt szabályszegés esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 3. c) valamint különösen az 5.4. pont a), b), d), e) és f) alpontjában foglalt kötelezettségek megszegése esetére a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában, vagy egyébként bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok a kötelezettségek megszegése nélkül is bekövetkeztek volna.

 

5.6. A Páciens a szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott, a Szolgáltató működésével kapcsolatos adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Szolgáltató hozzájárulása nélkül – jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adja ki. E titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad.

 

6. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

6.1. Páciens tudomásul veszi, hogy Szolgáltató valamennyi egészségügyi szolgáltatást, mint magánszolgáltató, azaz nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatásként végzi, így Páciens az egészségügyi- és a kényelmi szolgáltatásért köteles Szolgáltató részére díjat fizetni. Páciens az egészségügyi szolgáltatások és a szolgáltatási csomagok mindenkori tájékoztató szolgáltatási díjait megtalálja a Szolgáltató honlapján (www.dunamedicalcenter.org), továbbá teljes díjtáblázatot a Szolgáltató a recepcióján személyesen és/vagy telefonon, valamint e-mail útján tájékoztatást nyújt Páciens részére a mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjakról.

6.2. A szolgáltatás díját számla ellenében legkésőbb az egészségügyi szolgáltatás nyújtását követően haladéktalanul meg kell fizetnie a Szolgáltató részére. Kivételt képeznek ez alól a műtéti beavatkozások, távkonzultáció, receptfelírás melyek díját a Páciens előre fizeti. Ezen összeg megfizetéséig a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

Azon közvetített szolgáltatások díját, amelyeket a Páciens külső szolgáltatótól vesz igénybe, és amelynek a díja előzetesen ismert, a Páciens megrendeléskor köteles kiegyenlíteni számla ellenében, és ezen összeg megfizetéséig a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.

6.3. A szolgáltatási díj kiegyenlítésére Szolgáltató számlája ellenében elsődlegesen magyar forintban (igény szerint Euróban), a szolgáltatás igénybevételekor készpénzzel, bankkártyával vagy egészségpénztári kártyával kerül sor..

6.4. A Páciens tudomásul veszi, hogy ellenkező megállapodás hiányában, a jogviszony közte és a Szolgáltató között létesül, így minden díjtételt a Szolgáltatónak közvetlenül köteles megfizetni, a kiállított számlán feltüntetett határidőn belül.

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy külsős közreműködők igénybevételekor a Szolgáltatóval szerződött közreműködők (cégek, intézmények) felé fizetési kötelezettsége nincs, kivéve, ha a Felek előzetesen máshogy nem állapodnak meg.

6.5. A Páciensnek lehetősége van a szolgáltatási díj megfizetését egészségbiztosítón keresztül kiegyenlíteni. Ebben az esetben az egészség biztosító által előírt dokumentumok megküldése után az egészségbiztosító fizeti meg a szolgáltatás díját a Szolgáltató részére. Amennyiben az egészségbiztosító a dokumentumok Szolgáltató általi hiánytalan megküldésétől és a számla fizetési határidejének lejáratától számított 60 (hatvan) naptári napon belül nem fizeti meg a szolgáltatási díjat a Szolgáltató részére, akkor - függetlenül annak okától - a szolgáltatási díjat a Szolgáltató felhívására a Páciens haladéktalanul köteles megfizetni Szolgáltató részére. Ebben az esetben a Szolgáltató a biztosító esetleges utólagos fizetése esetén a Páciens által kiegyenlített összeget, annak beérkezésétől számított 30 napon belül továbbutalja a Páciens részére.

6.5. Páciens a Szolgáltatási szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megjelölni annak az egészség biztosítónak a nevét és elérhetőségét, amely biztosítóval az ellátását finanszíroztatni kívánja, illetve köteles megadni a biztosítási kötvényszámát. A Páciens köteles a biztosítási jogviszonya fennállását hitelt érdemlően igazolni.

6.6. Amennyiben az egészségbiztosító önrész megfizetését is kiköti a nyilatkozatában, úgy a Páciensnek az önrész díját a Szolgáltatótól történő távozást megelőzően, a zárójelentés kézhezvételét követően - a Szolgáltató számlája alapján – kell megfizetnie a Szolgáltató részére.

6.7. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását mindaddig, amíg a Páciens fennálló tartozását nem egyenlíti ki.

6.8. A Szolgáltató az Árjegyzéken esetlegesen nem rögzített többletköltséget jelentő szolgáltatásokat kizárólag a Páciens előzetes írásbeli tájékoztatását követően nyújthat. A Páciens a tájékoztatást követően a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a többletköltséget jelentő szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, és ellenértékének megfizetését. E költségeket számla ellenében a távozás napján, a zárójelentés átvételekor kell készpénzben, bankkártyával, egészségpénztári kártyával vagy előre átutalással megfizetni.

6.9. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes többletköltséget jelentő szolgáltatások nyújtását kizárólag az ellenérték megfizetését követően kezdje meg.

6.10. Jelen pont rendelkezései nem érintik a Páciensnek a sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátásokat, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez való jogát.

6.11. Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a vele szemben fennálló, lejárt - és fizetési felszólítás ellenére sem teljesített – követeléseit peres úton érvényesíteni, igénybe venni valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében, továbbá harmadik személyre engedményezni, s mindezen igényérvényesítési módok többletköltségeit Páciensre terhelni.

6.12. A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket– a módosítás hatályba lépését legalább 5 (öt) nappal megelőzően - a a Szolgáltató Recepcióján  köteles elérhetővé tenni. A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szolgáltatási szerződés alapján és keretében a Páciens által már megrendelt egészségügyi szolgáltatásokra.

6.13. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatásokat ÁFA mentesen számlázza ki a Páciens részére és ennek

megfelelően tünteti föl a díjakat a Recepción elérhetőszereplő Árjegyzékben is.

 

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

7.1. A Páciens a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, az egyedi Szolgáltatási Szerződésben feltüntetni legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A Szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, hogy a Páciens azonosítása érdekében Szolgáltató a személyazonosító okmányt (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje, szükség esetén azokról másolatot készítsen.

7.2. A Páciens a Szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató rendelkezésre bocsájtja a

Szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges, illetve a jogszabályokban előírt, rá vonatkozó és a szolgáltatás tárgyát képező tevékenység ellátáshoz szükséges – egészségügyi és személyes – adatokat, információkat, továbbá, hogy a Szolgáltató közreműködői, közvetített szolgáltatást nyújtó vállalkozói megismerhessék a szolgáltatások elvégzése céljából, s részükre a Szolgáltató továbbíthassa a szükséges adatokat. Szolgáltató közzéteszi a honlapján, az Adatvédelmi Szabályzatban azon külső személyek, szervezetek (szolgáltatásaik megnevezésével), jegyzékét, melyek részt vesznek a szolgáltatás nyújtásában.

7.3. A Szolgáltató elkötelezett a Páciens adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt. A Szolgáltató a honlapján közzéteszi az Adatvédelmi Szabályzatát.

7.4. A Szolgáltató a Páciens előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) valamint a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

 

8. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK, EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE

 

8.1. A Páciens tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, a Pácienssel összefüggésbe hozható egészségügyi információk közlésére telefonon nincs lehetőség.

8.2. Kivételt képez az életet veszélyeztető eltérés, mely esetben a személyes adatfelvevő előzetesen megadott

telefonszámon, személyazonosság ellenőrzését, személybeazonosítást követően kaphat tájékoztatást, ilyen esetben a telefonon történő elérést a Szolgáltató legfeljebb két alkalommal próbálja meg.

8.3. A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az egészségügyi vizsgálati eredményeket, információkat a

kezelőorvosának továbbítja, aki jogosult a Páciens irányába azok tartalmáról felvilágosítást adni.

 

9. PANASZKEZELÉS

 

9.1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Duna Medical Center munkatársa jár el

 

Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

E-mail: panasz@dunamedical.com

 

Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató reklamációkat kizárólag a Pácienstől, illetve írásban igazolt meghatalmazottjától fogad el.

 

9.2. Panaszt csak írásban fogad el a Szolgáltató. Szóbeli panasz esetén írásbeli dokumentálásáról haladéktalanul

gondoskodni kell. Szolgáltató a panaszt az átvételtől, illetőleg beérkezéstől számított 7 napon belül, vagy ennek írásban indokolt meghosszabbítása esetén is legfeljebb 30 napon belül bírálja el, és írásban értesíti a Pácienst annak eredményéről.

9.3. Amennyiben a Páciens nem elégedett a Szolgáltatótól kapott válasszal a következő fórumhoz fordulhat: betegjogi képviselő: Lengyel Ingrid, 0620 489 9609, ingrid.lengyel@ijb.emmi.gov.hu, fogadó óra helye és időpontja: Szent László Kórház, Főépület I. emelet 906., 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7., minden héten kedden 09:30 - 12:30 között.

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

10.1. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Szolgáltatási Szerződésre.

10.2. A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá.

10.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 

Jelen ÁSZF 2020. március 16. napjától hatályos 

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Felhasználónk, a Duna Medical Center Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-191967) (továbbiakban: „Duna Medical Center”) kijelenti, hogy a https://webshop.dunamedicalcenter.org/ webshop (továbbiakban: „webshop”) felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával önállóan kezeli (továbbiakban: „Adatkezelő”). A Duna Medical Center külön adatfeldolgozót vesz igénybe tárhely szolgáltatás céljából: UNAS Online Kft. Cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön a https://webshop.dunamedicalcenter.org/ webshopot (továbbiakban: „Webshop”) látogatja, eközben önkéntesen személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől a webshopon elhelyezett űrlapok, regisztrációs formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét, email címét vagy más adatait, ha a webshop használata vagy termék vásárlása során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, illetve ha egészségügyi szolgáltatásai csomagjainkat kívánja megvásárolni. A regisztráció célja egészségügyi szolgáltatásnyújtás/vásárlás céljából történő hozzáférés, elérhetőség biztosítása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá webshopunk egyes tartalmi elemeihez.

Webshopunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a különböző online shopok tartalmi és formai követelményeinek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése kizárólag a webshopon megjelenített egészségügyi szolgáltatásoknak megvásárlásának szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”), illetve az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos törvényi rendelkezéseinek maradéktalan betartásával történjen. 

A webshop látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatai ellátásához, illetve az Ön által igénybe veendő egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férhetnek hozzá. A regisztrációs eljárás során megadott adatait kizárólag az abban megjelölt célra használjuk fel, és nem egyesítjük más forrásból származó adatbázissal.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Duna Medical Center bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A Duna Medical Center az Ön személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. A regisztrációs eljárás során megadott adatokat a Duna Medical Center az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, illetve kérje azok törlését.

A felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig jogosult kezelni, amíg a felhasználó - az adott felhasználói névvel - nem törli a regisztrációját. A törlés időpontja legkésőbb a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10. munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a vonatkozó folyamatban levő eljárás időtartamára őrizni is.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön nem kíván élni annak lehetőségével, hogy a Duna Medical Center az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben és/vagy SMS-ben értesítse, úgy a Duna Medical Center biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét.

Amennyiben az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi a Duna Medical Center a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat gyűjthet kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra történő igénybevételre.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációhoz kötött oldalak használata során Ön a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.

A Duna Medical Centert a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli. A Duna Medical Center fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott téves, valóságnak nem megfelelő vagy pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem javítja ki, úgy a Duna Medical Center jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a felhasználó az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével/vásárlásával nem jogosult jóerkölcsbe, jogszabályba, nemzetközi egyezmény rendelkezéseibe vagy bármely egyéb internethez kapcsolódó normába vagy szokásjogba ütköző információt, adatot, üzenetet küldeni. A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott adatokat jogosulatlanul nem használja fel, harmadik személynek nem hozza tudomására.

Jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy felhasználóként jogérvényesíti lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@dunamedical.com e-mail címen, illetve a Duna Medical Center Kft. Adatvédelmi Tisztviselője, Rédai Róbert, robert.redai@dunamedical.com.

További részletesebb Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatónkat kérjük, olvassa a https://www.dunamedicalcenter.org/hu/jogi-nyilatkozat elérhetőségen.

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a Liv Duna Medical Centert választotta! WebÁruházunkban történő vásárlásával kapcsolatban az alábbiakban összegezzük a legfontosabb tudnivalókat.

Megrendelés/Online vásárlás:

A Duna Medical Center WebÁruházában megvásárolható termékek éves díjfizetésűek. A Szolgáltatási díjat Megrendelő egy összegben, egy évre előre köteles megfizetni. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a szolgáltatás díja a Duna Medical Center bankszámlájára (Raiffeisen Bank: 12001008-01511677-00100005) megérkezzen. 


A szolgáltatási díj megérkezése után Társaságunk 15 napon belül a megfizetett szolgáltatásról számlát állít ki, amit elektronikusan a vásárlásnál megadott e-mail címre megküldünk.

A szolgáltatási díj megérkezését követően Munkatársunk a megadott elérhetőségek egyikén felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy a szolgáltatással kapcsolatos adminisztrációt elvégezze illetve az adatokat egyeztesse.

Szolgáltatás igénybevétele:

- A bejelentkezés folyamata


A vizsgálatokra minden egyes alkalommal csak előzetes bejelentkezés alapján lehet időpontot foglalni. A bejelentkezés a következők szerint történhet; call centeren keresztül (+36 1 790 7070), elektronikusan (info@dunamedical.com) vagy személyesen.

- Rendelés helyszíne

Szakrendelőnk és Sebészeti Központunk a Duna partján, a Millennium Városközpontban található, amely autóval és tömegközlekedéssel (2-es, 24-es villamos, buszok) is könnyen megközelíthető. Pácienseink részére ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk a Haller Gardens irodaházban (1095 Budapest, Soroksári út 32-34., behajtás a Szent Benedek utca felől). Parkolási igényét bejelentkezéskor kérjük, előre jelezze!


Szakrendelőnk és Sebészeti Központunk címe:

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
Telefon: +36 (1) 790 7070
E-mail: info@dunamedical.com
Honlap: www.dunamedicalcenter.hu


Amennyiben bármilyen további kérdése lenne kérjük írjon nekünk az webshop@dunamedical.com vagy csomagok@dunamedical.com e-mail címre, vagy hívjon minket +36 (1) 790 7070 -es telefonszámon.

Üdvözlettel:

Liv Duna Medical CenterWebáruház készítés